Issue №1, 2016

LOGIN      REGISTER

          

Regional labor market of the Russian Federation in the conditions of economic crisis: payment terms and methods to improve efficiency

 

S. S. Zmiyak, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)

V. B. Tedeyev, South Ossetian State University

A. A. Tibilov, (Tskhinvali, South Ossetian)

M. A. Vasiliev, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)

Full article 

The article examines the processes of transformation of the Russian Federation, the regional labor market. The analysis of the socio-economic changes in the current economic crisis. These changes are considered in terms of the calculation of conditions for in-creasing the efficiency of regional labor markets and to determine methods to improve them. The article presents the author's methods of calculation of efficiency of labor markets, taking into account the economic and social specificity of the Russian Federation.

Keywords: labor market, region, efficiency, calculation formula, the crisis, the society, the system, the economy.

 References

  1. Alonkina L. I. Demografiya, rynok truda i ekonomicheskaya bezopasnost’ Rossii [Demography, labor market and economic security of Russia] Eagle, 2006. 541 p.
  2. Kalashnikov S. Razvitiye rynka truda — neot»yemlemyy element gosudarstvennoy politiki [Labor market de-velopment — an essential element of public policy]. Man and labor, 2005, no. 5, pp. 44.
  3. Mishchenko L. I. Rynok truda — 2016 : ozhidaniya i prognozy [Labour Market 2016: expectations and fore-casts] Available at: http:// SPB. rabota.ru/research/statistika_rynka_truda/rynok_ truda_ 2016_ozhidanija_i_prognozy.html (accessed 02.25.2016).
  4. Odegov Y. G., Rudenko G. G., Lunev N. М. Rynok truda (trud prakticheskikh makroekonomika) [Labour market (labor practical macroeconomics)] Alfa-Press, 2007.
  5. Rudakov M. N. Rynok truda : zakonomernosti i mekhanizmy funktsionirovaniya [Labor market: the laws and mechanisms of functioning] Petrozavodsk, 2001. 120 p.
  6. Shekhovtseva L. S., Zaplatina V. V. Podkhody k regional’nym klasterom [Approaches to the regional cluster]. Region: Economics and Sociology, Publishing house Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 2012, no.3, pp. 120.
  7. Shirobokova V. A. Vliyaniye regulirovaniya na ekonomiku gosudarstvennykh finansov i oblastey byudzhetnoy sfery [The impact of regulation on the economy of public finances and the budget sphere regions] Region: Economics and Sociology, Publishing house Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 2013, no. 2, pp. 89—107.

For citation: Zmiyak S. S., Tedeyev V. B., Vasiliev M. A. Regional labor market of the Russian Federation in the conditions of economic crisis: payment terms and methods to improve efficiency // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 1. P. 129—135.