Issue №3, 2016

LOGIN      REGISTER

          

Social inequality and the problems of economic growth

M. Bolshakova, State educational institution higher education «Komi Republican Academy of state service and administration» (Syktyvkar, Russia)

N. Bolshakov, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin» (Syktyvkar, Russia)

 

The article deals with the phenomenon of social inequality, analyzes the causes of its origin, is characterized by the impact of social inequality on the quality of human capital. The influence of human capital on the national economic growth. The state of social mobility, the impact of social differentiation, inequality of incomes in the state of the national economy.

Keywords: social inequality, economic growth, social structure, household income, economic activity.

References 

  1. Golenkova Z. T. Izbrannyye trudy. Institut Sotsiologii RAN. M.: Novyy khronograf. Рр. 220–221, 243, 265. 
  1. О chem mechtayut rossiyane: ideal i real'nost' / pod red. Gorshkova M.K., Krumma R., Tikhonovoy N.Ye. M.: Izd-vo «Ves' mir», 2013. Рр. 56–60.
  2. О chem mechtayut rossiyane (razmyshleniya sotsiologov): analiticheskiy doklad. : Institut sotsiologii RAN, 2012. Рр. 59–60.
  3. Parsons T. O strukture sotsial'nogo deystviya. : Akademicheskiy Proyekt, 2000. 880 р. 
  1. Predprinimatel'stvo v sotsial'noy sfere kak drayver pozitivnykh izmeneniy // Materialy Sankt-Peterburgskogo mezhdunarodnogo ekonomicheskogo foruma, 16.06.2016. Рр. 32–34. URL: http://www.forumspb.com/ru/2016/ sections/62/materials/309 
  1. Sotsial'noye neravenstvo v sotsiologicheskom izmerenii: analiticheskiy doklad. : Institut sotsiologii RAN, 2006.Рр. 31–38. 
  1. Topilin M. Materialy vystupleniya // Materialy Sankt-Peterburgskogo mezhdunarodnogo ekonomicheskogo foruma. 06.2015. Рр. 17–18. URL: http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309
  2. Bellini F. On the existence of minimax martingale measures. Р. 220. 
  1. Bolshakova, Y. M., Bolshakov, S. N., Mikhalchenkova, N. A., Istikhovskaya, M. D. Multifunctionality of medias-phere in problematization of social contradictions // International Review of Management and Marketing. (Special Issue in "Media as the Tool: Management of Social Processes"). No 5. Рр. 79–84. 
  1. Bolshakova, Y. M., Bolshakov, S. N., Mikhalchenkova, N. A., Istikhovskaya, M. D. The mediatization of socially important issues and the dynamics of civil society // International Review of Management and Marketing (ISSN21464405-Turkey-Scopus) (Special Issue in "Media as the Tool: Management of Social Processes"). No 5. Рр. 11–17. 

For citation: Bolshakova Y. M., Bolshakov S. N. Social inequality and the problems of economic growth // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Man-agement and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 3. Р. 12–18.