Issue №3, 2016

LOGIN      REGISTER

          

Classification of raw industrial units and industrial raw agglomeration

 

E. I. Eremeyev, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin» (Syktyvkar, Russia)

 S. P. Bolotov, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin» (Syktyvkar, Russia)

 

 

The aim of the study is the classification of industrial and commodity components and industrial raw agglomerations during the study identified the need for further development of theoretical and methodological aspects of the impact assessment of industrial and raw potential. According to a study carried out typology of industrial components and raw materials and industrial raw ag-glomerations. The solution will enable the study of the problem justify new scientific knowledge about the effective management of the processes of formation of industrial and raw potential.

 

Keywords: Industrial and raw-material assembly, development potential, impact assessment, socio-economic development, economic education.

 References

 1. Bolotov S. P., Mihalchenkova A., Eremeyev E. I. Otsenka obshchey rezul'tativnosti aglomeratsiy (PSA) v sot-sial'no-ekonomicheskom razvitii promyshlenno-syr'yevogo potentsiala Severa i tsentral'nogo regiona Rossii [Assess-ment of overall performance agglomeration in socio-economic development the industrial and raw material potential OF north and the central of Russia] // Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie jеkonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo centra korporativnogo prava, upravlenija i venchurnogo investirovanija Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta, 2016, no.2 (In Russ.) Available at: http://vestnik-ku.ru/images/articles/2016/2/11.pdf (accessed: 01.07.2016).
 2. Bolshakov N. M., Eremeeva L. E. Problemy formirovanija transportno-logisticheskoj sistemy zapadnogo arktich-eskogo regiona Rossii [Problems of formation of transport and logistics system of the Western Arctic region of Russia] Administrative aspects of the development of the northern territories of Russia Materials of the Scientific Confer-ence (with international participation), Komi Republican Academy of Public Administration and Management, 2015. Pp. 34-38.
 1. Bolshakov N. M., Eremeeva L. E. Transportnye potoki kak faktor razvitija regional'noj seti kommunikacij [Traf-fic flows as a factor in the development of a regional network of communications]. Science and Transportation Equip-ment. 2015. No. 3. Pp. 31–35. 
 1. Eremeyev E. I. Strategija razvitija i planirovanija organizacionnyh struktur i proizvodstvennyh processov [Strat-egy development and planning of organizational structures and processes] // Education and science of the current state and development prospects: collection of scientific papers on the materials of the International scientific and practical conference. Tambov, 2015. Р 84–86. 
 1. Eremeyev E. I. Sistema social'no-jekonomicheskih otnoshenij regionov Severa [The system of social and eco-nomic relations between the regions of the North] // Actual problems of modern science. Collection of Scientific Pa-pers: materials International (correspondence) scientific conference. Pp. 195–198. 
 1. Eremeyev E. I. Metodologicheskie polozhenija po razvitiju promyshlenno-syr'evyh aglomeracij [Methodological Guidelines for the development of industrial raw agglomerations] // Bulletin of the Komi Republican Academy of Pub-lic Administration and Management. Series: Theory and Practice of Management. 2015. No. 14 (19). Pp. 47–51. 
 1. Eremeyev E. I. Sovershenstvovanie processov upravlenija promyshlennym potencialom territorii respubliki Komi [Improving industrial capacity management processes Komi republic] // Administrative aspects of the development of the northern territories of Russia: materials of the Scientific Conference (with international participation). Komi Re-publican Academy of Public Administration and Management, 2015. Pp. 235–239. 
 1. Eremeyev E. I. Jekonomicheskoe razvitie promyshlennogo potenciala Severa [The economic development of the North's industrial potential] Modern trends in science and industry collection of materials of the III International Sci-entific and Practical Conference West-Siberian Research Center. Kuzbass State Technical University named after TF Gorbachev, 2016. Pp. 244–245. 
 1. Eremeyev E. I., Bolotov S. P., Mihalchenkova N. A. Aprobatsiya metodiki otsenki rezul'tativnosti promyshlen-no-syr'yevogo potentsiala severa i tsentral'nogo regiona Rossii [Approbation of methodology an assessment of produc-tivity the industrial and raw potential of North and the central of Russia] // Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie jеkonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo centra korporativnogo prava, upravlenija i venchurnogo investirovanija Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. No. 2 (In Russ.) Available at: http://vestnik-ku.ru/images/articles/2016/2/10.pdf (accessed: 01.07.2016). 
 1. Eremeyev E. I., Shikverdiev A. P., Shelomentsev A. G, Belyaev V. N. Metodologiya razvitiya promyshlenno-syr'yevykh aglomeratsiy v Severnykh regionakh [Methodology of the industrial raw agglomerations in the Northern regions] // Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie jеkonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo centra korporativnogo prava, upravlenija i venchurnogo investirovanija Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. No. 3. Pp. 120–141 (In Russ.) Available at: http://vestnik-ku.ru/articles/2014/3/9.pdf (accessed: 01.11.2014). 
 1. Eremeeva L. E. Vlijanie transportnyh potokov v infrastrukturnyh preobrazovanijah transportnoj seti Respubliki Komi v paradigme social'no-jekonomicheskogo razvitija regiona [The impact of traffic infrastructure in the transfor-mation of the transport network of the Republic of Komi in the paradigm of social and economic development of the region] // Actual problems, directions and mechanisms of development of the productive forces of the North 2014 Proceedings of the Fourth All-Russian Scientific Seminar: in 2 parts / Institute of Socio-Economic and Energy Problems of the North, Komi Science Centre, 2014. Р 226–235.
 2. Eremeeva L. E. Problemy razvitija transportno-logisticheskoj infrastruktury Respubliki Komi [Problems of de-velopment of the Komi Republic transport and logistics infrastructure] // Polytransport Materials of the VIII Interna-tional Scientific Conference in the framework of science, Russia – EU. Novosibirsk, 2015. Pp. 402–406. 
 1. O Sheme razmeshhenija i razvitija proizvoditel'nyh sil v Respublike Komi na period do 2020 goda (vmeste so "Svodnym perechnem investicionnyh proektov Respubliki Komi Shemy razmeshhenija i razvitija proizvoditel'nyh sil v Respublike Komi na period do 2020 goda, № 39-p [Scheme of location and development of the productive forces in the Republic of Komi for the period until 2020 together with the "consolidated list of investment projects of the Republic of Komi and the layout of the development of the productive forces in the Komi Republic for the period till 2020" no 39-p]. Moscow, 2008. 
 1. Postanovlenie KM RT "Ob utverzhdenii Programmy razvitija i razmeshhenija proizvoditel'nyh sil Respubliki Ta-tarstan na osnove klasternogo podhoda do 2020 goda i na period do 2030 goda ot 22.10.2008, N 763 [Resolution of the Cabinet of the Republic of Tatarstan On Approval of the Development Program and the distribution of the productive forces of the Republic of Tatarstan on the basis of cluster approach to 2020 and for the period till 2030 from 22.10.2008 no 763]. Moscow, 2008. 
 1. Prostranstvennaja paradigma osvoenija maloizuchennyh territorij: opyt, problemy, reshenija [Spatial develop-ment paradigm poorly studied areas: experience, problems and solutions]. [A. I. Tatarkin. Ekaterinburg, Institute of Economics UB RAS, 2009. 460 p. 
 1. Shikverdiev A. P., Mikhalchenkova N. A., Eremeyev E. I. PROJECT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE NORTHEN REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD TILL 2020:ECONOMIC EFFICIENCY // JIBC-AD – Journal of Internet Banking and Commerce (ISSN12045357-Canada-Scopus) 207276. 2016. № 4(21) (In Eng.) Availa-ble at: http://www.icommercecentral.com/open-access/project-of-industrial-development-of-the-northern-region-of-the- russian-federation-for-the-period-till-2020-economic efficiency.php?aid=76169 (accessed:01.07.2016). 
 2. Shikverdiev A. P., Mikhalchenkova N. A., Eremeyev E. I. Methodology of the Assessment Industrial and Raw Agglomerations of the North: Results of Application. Case Study Komi Republic // JAES-SHU(ASERS) – Journal of Ap-plied Economic Sciences (ISSN18436110-Romania-Scopus) 522987. 2016. № 3(41). P. 512–521 (In Eng.) Available at: http://cesmaa.eu/journals/jaes/files/JAES%20_summer3(41)_online.pdf (accessed: 01.07.2016).

 

For citation: Eremeyev E. I., Bolotov S. P. Сlassification of raw industrial units and industrial raw agglomeration // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 3. Р. 42–48.