Issue №3, 2016

LOGIN      REGISTER

          

Modern aspects of economic safety of region

A. P. Shihverdiev, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin» (Syktyvkar, Russia)

N. A. Oganezova, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin» (Syktyvkar, Russia)

 

The problem of one of the key tasks of the federation management – ensuring the economic security of the region. Theoretical aspects of the understanding of the economic security of the region, factors and risks affecting this economic category, the evaluation criteria of its level. Presented indicators of economic security system of the region and the thresholds in order to assess the level of development of spheres of the Russian economy and the Republic of Komi, identify critical links that prevent the effective implementation of the reproductive process and leading to the destruction of the economic security of the region. Methods for Management of Economic Security, through which the optimal control system of economic security of the region can be constructed.

Keywords: economic security of the region, governance, risk, sustainability, threats threshold, effective jurisdiction

References 

 1. Bolotov S. P., Vishnyakov A. A., Shikhverdiyev P. A. Ekonomicheskaya bezopasnost' i effektivnaya vlast': sbornik ma-terialov nauchno-prakticheskoy konferentsii v ramkakh XII Mezhdunarodnogo severnogo sotsial'no-ekologicheskogo kon-gressa (Moskva – Syktyvkar, 2 aprelya 2016 goda). Syktyvkar: Izd-vo SGU im. Pitirima Sorokina, 2016. Chast' 1. Pp. 4–9.
 2. Glustenkov I. V. Formirovaniye effektivnoy sistemy ekonomicheskoy bezopasnosti regionov Rossii [Formation of the economic security of Russian regions effective system]: dis. ... kand. ekon. nauk. M., 2016. 158 p.
 3. Rayzberg B. A. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar'. M.: INFRA-M, 2005. 480 p.
 4. Senchagov V. K. Kak obespechit' ekonomicheskuyu bezopasnost' [How to ensure the economic security] // Ros-siyskaya Federatsiya segodnya. 2007. № 6. Pp. 36–45.
 5. Strategiya natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii do 2020 goda : Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Feder-atsii № 683 ot 31.12.2015 g. // Konsul'tant Plyus.
 6. Ursul A. D. Perekhod Rossii k ustoychivomu razvitiyu: Rossiya, BRIKS. URL: http://istina.msu.ru/ media/publications/article/577/a00/10268314/Ursul.pdf. (accessed: 10.09.2016)
 7. Feofilova T. YU. Ekonomicheskaya bezopasnost' v obespechenii razvitiya sotsial'no-ekonomicheskoy sistemy regiona: teoriya i metodologiya [Economic security in ensuring the development of the socio-economic system of the region]: dis. ... kand. ekon. nauk. Sankt-Peterburg, 2014. 451 p
 1. Chapikovskiy D. V. Ekonomicheskaya bezopasnost' regiona: prioritety i mekhanizm investitsionnoy podderzhki [The economic security of the region's priorities and the mechanism of investment support]: avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk. Rostov n/D, 2006. 42 p.
 2. Shikhverdiyev A. P., Vishnyakov A. A., Oganezova N. A. Puti povysheniya ekonomi-cheskogo rosta [Ways of in-creasing economic growth] // Corporate governance and innovative development of economy of the North: Bulletin of the research center of corporate law, management and venture investment of Syktyvkar state University, 2016. № 2. Pp. 12–22. (In Russ) URL: http://vestnik-ku.ru/images/articles/2016/2/2.pdf (accessed: 15.09.2016).
 3. Shikhverdiyev A.P. Rol' gosudarstvennogo regulirovaniya rynka tsennykh bumag v obespechenii ekonomich-eskoy bezopasnosti yego sub"yektov. M.: Ekonomika, 1999. 319 p.
 4. Shustova Ye. S. Sotsial'no-ekonomicheskiye imperativy bezopasnosti v sisteme indikatorov regional'nogo razviti-ya [Socio-economic imperatives of security in the system of regional development indicators]: avtoref. dis. ... kand. nauk. Rostov n/D, 2006. Available at: http://dislib.ru/ekonomika/4873-1-socialno-ekonomicheskie-imperativi-bezopasnosti-sisteme-indikatorov-regionalnogo-razvitiya.php (accessed: 05.09.2016).  

For citation: Shihverdiev A. P., Oganezova N. A. Modern aspects of economic safety of region // Corporate govern-ance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 3. Р. 60–67.