Issue №1, 2017

LOGIN      REGISTER

          

Region as an object of control and analysis

 

N.V. Apatova, V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia)

K.V. Avdeeva, V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia)

Full article 

In the study of region, the authors used a comprehensive methodology that combines the methodology of the system analysis and methods of marketing research. The region has a complex structure consisting of a number of basic substructures, the main of which includes social, economic, natural resource and the management components. Development associated with structure transformation of the region, which leads to qualitative changes and, therefore, the quantitative changes of indicators. The transformation of the region can lead to infringement of stability of the system, so the requirements for the management of the region are the preservation of stability and innovation of its development. For making management decisions recommended to use methods of marketing analysis, allowing to identify the strengths and weaknesses of the region, to determine its characteristics and advantages, identify possible threats. Strategic marketing techniques in the management of the region make it possible to manage given the socio-economic characteristics of the region and its territories.

Keywords: region, sustainable development, innovative development, system analysis, marketing analysis, management, strategic marketing.  

References

 1. Avezov A.H. Strategicheskie orientiry ustojchivogo razvitiya regiona: analiz situacii I formirovanie sistemy pokazatelej [Strategic guidelines for sustainable development in the region: an analysis of the situation and the formation of the system of indicators] // Vestnik Tadzhikskogo gosudarstvennogo universiteta prava, biznesa i politiki. Serija obshhestvennyh nauk, no.1(1). pp. 18-30.
 2. Apatova N.V. Strategiya innovacionnogo razvitiya: monografiya [Innovative Development Strategy: the monograph] Tavrida National V.I. Vernadskij University. -Simferopol: DIAJPI, 2010. 294 p.
 3. Bazueva E.V., Gulanov E.E., Karlina T.V., Kovaleva T.U., Mirolubova T.V., Shulz D.N. Konkurentosposobnost i upravlenie razvitiem nacionalnoj i regionalnoj economiki: syntez ierarhicheskogo I institucionalnogo analiza [Competitiveness and management of development of national and regional economy: synthesis of hierarchical and institutional analysis] // Веstnik Permskogo universiteta. Serija: Jekonomika, 2016. no.1(28). pp. 7-40.
 4. Baranskaya M.F., Burakova I.S., Popova T.V., Kopylova T.S., Serdukova  O.I. Systemnyj analiz v upravlenii ustojchivym regionalnym razvitiem [System analysis in the management of a sustainable regional development] // Fundamental'nye issledovanija, no.8-3. pp. 543-548.
 5. Vasilenko V.A. Metodologiya economicheskoj diagnostiki regionov [Methodology of economic regions diagnostics] // Jekonomika Ukrainy, no.9. pp. 4-17.
 6. Gladkij U.N., Chistobaev A.I. Regionovedenie. Uchebnik [Regional Studies: Textbook] - M.: Gardariki, 384 p.
 7. Granberg A.G. Osnovy regionalnoj economiki: Uchebnik dlya vuzov. 2-oe izd. [Basics of the regional economy: Textbook for universities..]- M.: GU VSE, 2001. 495 p.
 8. Izard Metody regionalnogo analiza: vvedenie v nauku o regionah [Methods of Regional Analysis: An Introduction to the Science of regions] -M.: Progress, 1966. 659 р.
 9. Kovalenko V.V. Regiony Rossii – strategiya i mechanizmy modernizacii, innovacionnogo i technologicheskogo razvitia [Regions of Russia - the strategy and the modernization of the mechanisms of innovation and technological development] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 26: Gosudarstvennyj audit, 2011. 2. pp. 13-22.
 10. Loseva O.V. Intellectualnyj potencial regiona: ocenka i mehanizm upravleniya v innovacionnoj deyatelnosti  [The intellectual potential of the region: assessment and management mechanism of innovative activity] // Upravlencheskie nauki, 2016.  no 2. pp. 38-47.
 11. Povazhnyj A., Kolomiec А. Formirovanie regionalnogo situacionnogo centra: obespechenie neobhodimymi vidami resursov [Formation of a regional situational center: to provide the necessary resources species] // Jekonomika Ukrainy, 2003. no. 3. pp. 41-45.
 12. Porter М. Mezhdunarodnaya conkurenciya. Conkurentnye preimuschestva stran [International competition. Competitive advantages of countries] -Мoscow: Меzhdunarodnye otnosheniya, 1993. 324 p.
 13. Porter М. Conkurenciya [Competition] -Мoscow: Izdatelskiy dom «Wil’ams», 2000. 495 p.
 14. Pshunetlev А.А. Regionalnye aspecty vliyaniya nauchno-technicheskogo progressa [Regional aspects of the impact of scientific and technological progress] // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2014. no.99. pp. 1454-1463.
 15. Savzihanova С.JE. Mezhregionalnaya innovacionnaya sistema – effectivnyj mechanizm perevoda regionalnyh economic na innovacionnyj put razvitiya [Inter-regional innovation system - an effective mechanism for the translation of regional economies to innovative development] // Kreativnaja jekonomika, 2014. no.11 (95). pp. 46-52.
 16. Sazonov С.P., Vajsbejn K.D., Gagoshidze T.D.  Teoreticheskie osnovy i metody sovershenstvovaniya mehanizma marketinga territorij i innovacionnoe razvitie regiona [Theoretical bases and methods to improve the marketing mechanism territories and innovative development of the region] // Fundamental'nye issledovanija, 2015. 6-1. pp. 189-193.
 17. Suleymanov А.R. Rossiyskij region v systeme nacionalnyh i federativnyh otnoshenij. Chast 2. Situacionno-informacionnyj analiz [Russian region in the national and federal relations. Part 2. Situation and information analysis] // Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta social'nyh tehnologij), 2016. no.1-2 (30). pp. 68-73.
 18. Chumachenko N.G. Ocherki po economike regiona [Essays on the region's economy]. К.: Naukova dumka, 1995. 338 p.
 19. Shudrenko А.А. Analiz innovacionnoj deyatelnosti v regione: novye podhody [Analysis of innovative activity in the region: new approaches] // Regional'naja jekonomika. Jug Rossii, 2016. no.4 (14). pp. 57-66.

For citation: Apatova, N.V., Avdeeva K.VRegion as an object of control and analysis // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 1. P. 106-120.