Issue №3, 2017

LOGIN      REGISTER

          

Public-private partnership management scheme based on portfolio-project approach

 

E. P. Eseva, the Ministry of economy of the Komi Republic (Syktyvkar, Russia)

Full article 

The article purpose is to find out the approach to the public-private partnership management, which allows increasing the tool effectiveness for government projects. The main features of public-private partnership, its participants and the object were analyzed. A portfolio-project approach was proposed, that allows increasing the quality of public-private partnership management. Applying of the approach will provide additional synergies from the implementation of regional public-private partnership projects.

Keywords: private-public partnership, management, portfolio, project, region, approach.

 References

  1. Atamanchuk G.V. Teoriya gosudarstvennogo upravleniya: uchebnik [Theory of public administration: tutorial]. Moscow, «OmegaL» publ., 2010. 525 p.
  2. Ragulina Yu.V., Petrova Yu.I., Elesina M.V., Plahotnikov A.A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: regionalnyiy opyit razvitiya: monografiya [Public-private partnership: regional experience of development]. Moscow, «Nauchnaya biblioteka» publ., 2014. 176 p.
  3. Deryabina M.A. Teoreticheskie i prakticheskie problemyi gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Theoretical and practical problems of public private partnership]. Doklad na sektsionnom uchenom sovete nauchnogo napravleniya «Teoriya ekonomiki». Available at: http://inecon.org/arxiv-dokladov/arxiv-dokladov.html (accessed 15.03.2017)
  4. Eseva E.P. Sistema upravleniya portfelem regionalnyih proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Private-public partnership project portfolio management system on the regional level]. Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatelskogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syiktyivkarskogo gosudarstvennogo universiteta - Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. No. 1. pp. 113-121.
  5. Reyting regionov Rossii po urovnyu razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva 2014-2015 [Russian regions rating by public-private partnership development ratio]. Moscow: Public-private development center, 2015. 28 p.
  6. Savchenko Ya.V., Evseeva M.V. Osobennosti upravleniya gosudarstvenno-chastnyim partnerstvom na regionalnom urovne s ispolzovaniem proektnogo i protsessnogo podhodov [Features of public-private partnership administration on the regional level using the project and process approaches]. Upravlenets – Manager. 2014. No. 6/52. pp. 24-29.
  7. Tatarkin A.I., Romanova O.A., Lavrikova Yu.G. Teoreticheskie osnovyi gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Public-private partnership theoretical basis]. Nauchno-prakticheskiy ekonomiko-pravovoy zhurnal «Biznes, menedzhment i pravo» - Scientific, practical, economic and legal journal “Business, management and law”. 2009. No. 1 (18). pp. 19-24.

For citation: Eseva E. P. Public-private partnership management scheme based on portfolio-project approach // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3. P. 30-34.