Issue №4, 2017

LOGIN      REGISTER

          

Main directions and prospects of innovative development of consumer cooperation: regional aspect

 

O. V. Kotlyachkov, Izhevsk branch of the Russian University of Cooperation (Izhevsk, Russia)

K. V. Pavlov, Izhevsk branch of the Russian University of Cooperation (Izhevsk, Russia)

Full article 

In article the analysis of the current state of economy of consumer cooperation in the Udmurt Republic is given and also the main directions of her further development are defined.Come to light socially – economic features of system of consumer cooperation of the region.In article methods of economic statistics are used.Dynamics of the key economic indicators of system of consumer cooperation of Udmurtia is analysed and the prospects of her development in the near future are defined.

Key words: consumer cooperation, Udmurt Republic, current state, social and economic features, innovative development.

References

  1. Grishkina M.V. Istoriya Udmurtii. Pervaya polovina XIX veka. Uchebnik. [History of Udmurtia. The first half of the XIX century. Textbook.] Izhevsk: Publishing House of Udmurtia, 2010. 80 p.
  2. Kapitonova O.A. Ekologiya Udmurtskoy Respubliki. Uchebnoye posobiye. [Ecology of the Udmurt Republic. Tutorial.] Izhevsk: Publishing house "Udmurt University", 2010. 381 p.
  3. Pavlov K.V. Regional'nyye ekologo-ekonomicheskiye sistemy [Regional ecological and economic systems]. M.: Magister, 2009. 382 p.
  4. Sotsial'no-ekonomicheskoye polozheniye Udmurtskoy Respubliki. Statisticheskiy sbornik. [Social and economic situation of the Udmurt Republic. Statistical collection.] Izhevsk, 2016. 142 p.
  5. Stanovleniye i razvitiye territorial'noy sistemy potrebitel'skoy kooperatsii i otsenka yeyo vliyaniya na funktsionirovaniye ekonomiki regiona (na primere Udmurtskoy respubliki) / pod nauchnoy redaktsiyey K.V. Pavlova i O.V. Kotlyachkova. Kollektivnaya monografiya. [Formation and development of the territorial system of consumer cooperation and assessment of its impact on the functioning of the region's economy (by the example of the Udmurt Republic) / under the scientific version of K.V. Pavlov and O.V. Kotlyachkov. Collective monograph.] Izhevsk: Publishing house "Shelest", 2017. 173 p.

For citation: Kotlyachkov O. V., Pavlov K. V. Main directions and prospects of innovative development of consumer cooperation: regional aspect // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 4. P. 40-50.