Issue №3, 2018

LOGIN      REGISTER

          

Mechanisms of effective state management of depressed territories of the region to ensure their socio-economic development

Full article

А. P. Shihverdiev, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pitirim Sorokin Syktyvkar State University»,
Syktyvkar, Russia, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory and Corporate Governance, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A. A. Vishnyakov, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pitirim Sorokin Syktyvkar State University», Syktyvkar, Russia, Ph. D., associate professor of the Department of Economic Theory and Corporate Governance, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

N. A. Oganezova, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pitirim Sorokin Syktyvkar State University», Syktyvkar, Russia, Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Economic Theory and Corporate Governance, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The article discusses a set of measures to develop an effective mechanism of state management of the development of depressed territories in the Russian regions, which will ensure the transition to an innovative scenario of economic development, increase the efficiency of using natural resource potential and turn it into a factor of economic growth. One of the main components of the mechanism of effective state management of natural resource and infrastructure potential in depressed areas is to include a comprehensive program to create and develop small and medium-sized businesses, improve corporate governance, develop innovative infrastructure and introduce a process approach to management, taking into account the specifics of traditional occupations based on modern and traditional approaches. To realize the potential of depressed territories, the authors propose the use of a two level crisis management mechanism, the results of which will be evaluated in terms of labor productivity and its components.

Keywords: public administration, efficiency, regional policy, depressed areas, small business, corporate governance, process approach, innovation infrastructure, institutional development models, economic growth.

References

 1. Abramov R.A., Mukhayev R.T., Sokolov M.S. Kriterii effektivnosti gosudarstvennogo i regional'nogo upravleniya v kontekste proyektnogo podkhoda [Criteria of the effectiveness of state and regional governance in the context of the project approach]. Teoreticheskaya i prikladnaya ekonomika. No. 1. pp. 96-112.
 2. Blinov A.O., Shihverdiev A.P., Ugryumova N.V. Protsessnoye upravleniye promyshlennymi predpriyatiyami: sushchnost' i realizatsiya zadach protsessnogo upravleniya [Process management industrial companies: the nature and implementation of the tasks of process management]. Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. No. 2. pp. 55-67.
 3. Bogorodetskiy P.A., Titov V.N. O nekotorykh aspektakh perekhoda k ekologo- i resursnobezopasnomu razvitiyu na regional'nom urovne [On some aspects of the transition to ecological and resource-safe development at the regional level]. Yestestvennyye i tekhnicheskiye nauki. № 1(91). pp. 12-14.
 4. Vishnyakov A.A. Gosudarstvennoye regulirovaniye innovatsionnoy deyatel'nosti dlya obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti [State regulation of innovation activities to ensure economic security]. Mekhanizmy obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstva i biznesa v sootvetstvii s proyektom Strategii Natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii: sbornik natsional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii (28 fevralya 2017 goda) [Mechanisms for ensuring the economic security of the state and business in accordance with the draft Strategy of the National Security of the Russian Federation: collection of the national scientific-practical conference (February 28, 2017)]. Syktyvkar: Izd-vo SGU im. Pitirima Sorokina, 2017. pp. 21-32.
 5. Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda: Utv. Rasporyazheniyem Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii ot 06.10.2008 g. № 38-r. [The concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020: Approved. decree of the Government of the Russian Federation of 06.10.2008, No. 38-r.]
 6. Kontseptsiya razvitiya malogo i srednego predprinimatel'stva v Respublike Komi na period do 2020 goda: Utv. Rasporyazheniyem Pravitel'stva Respubliki Komi ot 16 fevralya 2011 g. № 34-r [The concept of development of small and medium enterprises in the Komi Republic for the period up to 2020: Approved. Order of the Government of the Republic of Komi dated February 16, 2011 No. 34-r]
 7. Lazhentsev V. N. Problemy razvitiya territorial'no-khozyaystvennykh sistem Severa [Problems of development of territorial and economic systems of the North]. Modelirovaniye stsenariyev ustoychivogo razvitiya severnykh regionov Rossii v so-vremennykh usloviyakh : sbornik statey mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (24–25 noyabrya 2017 g.) [Modeling scenarios for sustainable development of the northern regions of Russia in modern conditions: a collection of articles of the international scientific-practical conference (November 24–25, 2017)]. Syktyvkar: Izd-vo SGU im. Pitirima Sorokina, 2017. 324 p.
 8. Morozova T.V., Kozyreva G.B. Depressivnyye territorii Rossii: institutsional'nyye modeli razvitiya i metodologicheskiye podkhody issledovaniya [Depressive Territories of Russia: Institutional Development Models and Methodological Approaches to the Study]. Internet-journal «Naukovedeniye». 2016. No. 1. Available at: http://naukovedenie.ru (accessed: 05.08.2018).
 9. Mukhayev R.T. Sistemy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya [Systems of state and municipal government]. M.: Yurayt, 2016. pp. 122-150.
 10. Shelomentsev A.G. i dr. Perspektivy zanyatosti v malom predprinimatel'stve severnykh regionov Rossii [Prospects for employment in small business Northern regions of Russia]. Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2013. No. 2. pp. 21-31.
 11. Shikhverdiyev A.P. Upravleniye konkurentosposobnost'yu v malom i srednem biznese: Monografiya [Management of competitiveness in small and medium business: Monograph]. Syktyvkar: Izd. SyktGU, 2012. 149 s.
 12. Shikhverdiyev A.P., Kalina A.V. Terent'yeva O.A. Mekhanizmy povysheniya konkurentosposobnosti predpriyatiy malogo i srednego biznesa Respubliki Komi v sisteme vzaimootnosheniy biznesa i vlasti [Mechanisms for improving the competitiveness of small and medium-sized businesses of the Komi Republic in the system of relations between business and government]. Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. No. 1. pp. 197-209.

For citation: Shihverdiev A. P., Vishnyakov A. A., Oganezova N. A. Mechanisms of effective state management of depressed territories of the region to ensure their socio-economic development // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 3. Р. 41-53.