Issue №3, 2018

LOGIN      REGISTER

          

To the question of evaluation of the effectiveness of program mechanisms for the development of small and medium-sized entrepreneurship

Full article

E.A. Trushkova, Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russian Federation, Candidate of Economic Sciences, Researcher, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Evaluation of the effectiveness of the program mechanisms for the development of small and medium-sized businesses in the conditions of institutional transformation becomes particularly relevant. These transformations are connected with the processes of reforming, the development of the behavioral economy, the integration of the state policy of development of entrepreneurship into the system of strategic planning, as well as the special role of strategic and program mechanisms. In this paper, the author emphasizes that it is necessary to assess the cross-effects of the implementation of state programs in terms of achieving common goals - the development of small and medium-sized businesses or contextual goals - for example, increasing entrepreneurial activity of citizens, developing youth entrepreneurship. The concept of cross-effect is considered, conditions of its application are revealed. It is emphasized that this method allows to identify cross-effects in the implementation of several government programs, or to assess the impact of several programs on the achievement of the objectives of one program and vice versa. The representation of small and medium enterprises on the example of state programs of the Arkhangelsk region is revealed. The analysis of the cross-impact of the state programs of the Arkhangelsk region in the part of achieving the contextual goals of the development of youth entrepreneurship is analyzed. Further prospects for the study of cross effects have been determined.

Keywords: state programs, effectiveness, cross-effect, small and average business, Arkhangelsk region, assessment.

References

 1. Blinov A.O., Bukhtiyarova T.I. Gosudarstvennaya strategiya upravleniya razvitiyem malogo i srednego predprinimatel'stva [State Strategy for Managing the Development of Small and Medium-Sized Enterprises] // Social life and power. 2016. № pp. 108-113.
 2. Bukhval'd E.M., Vilenskiy A.V., Malygina I.V. Strategicheskoye planirovaniye i no-vyye podkhody k politike razvitiya i podderzhki malogo i srednego predprinimatel'stva [Strategic planning and new approaches to the policy of development and support of small and medium-sized enterprises] // Intellect, Innovations, Investments. 2015. № pp. 31-39.
 3. Vasil'êva O.R. Ekonomicheskaya rol' gosudarstva v razvitii malogo biznesa i chast-nogo predprinimatel'stva [Economic role of the state in the development of small business and private entrepreneurship] // Chasopis ekonomichnyh reforms. 2017. No. 1 (25). pp. 46-49.
 4. Gosudarstvennaya programm Arkhangel'skoy oblasti «Sodeystviye zanyatosti naseleniya Arkhangel'skoy oblasti, uluchsheniye usloviy i okhrany truda (2014 – 2020 gody)» [State programs of the Arkhangelsk region "Assistance to employment of the population of the Arkhangelsk region, improvement of conditions and labor protection (2014-2020)"]. (In Russ) Available at: https://dvinaland.ru/budget/-wbp6wg00 (accessed: 18.07.2018).
 5. Gosudarstvennaya programma «Razvitiye torgovli v Arkhangel'skoy oblasti (2014 – 2020 gody)» [State program "Development of trade in the Arkhangelsk region (2014 - 2020)"]. (In Russ) Available at: https://dvinaland.ru/budget/-m621yd1a (accessed: 18.07.2018).
 6. Gosudarstvennaya programma «Ekonomicheskoye razvitiye i investitsionnaya deyatel'nost' v Arkhangel'skoy oblasti (2014 – 2020 gody)» [State program "Economic development and investment activities in the Arkhangelsk region (2014-2020)"]. (In Russ) Available at: https://dvinaland.ru/budget/-9g4v0cym (accessed: 18.07.2018).
 7. Gosudarstvennaya programma razvitiya sel'skogo khozyaystva i regulirovaniya rynkov sel'skokhozyaystvennoy produktsii, syr'ya i prodovol'stviya Arkhan-gel'skoy oblasti na 2013 – 2020 gody [The State Program for the Development of Agriculture and regulation of markets for agricultural products, raw materials and foodstuffs of the Arkhangelsk region for 2013-2020]. (In Russ) Available at: https://dvinaland.ru/budget/-mcx96xuf (accessed: 18.07.2018).
 8. Grebneva N.A. Sushchnost' i soderzhaniye ponyatiya rezul'tativnosti gosudarstvennykh programm [Essence and content of the concept of effectiveness of state programs] // Modern problems of education and science. pp. 103-106.
 9. Doroshenko S.V. Politika regional'nogo razvitiya: osnovaniya dlya perekhoda i prin-tsipy otsenki [ Regional development policy: the grounds for transition and the principles of assessment] // Actual problems, directions and mechanisms for the development of the productive forces of the North - 2014 ": materials of the Fourth All-Russian Scientific Seminar: in 2 parts. Syktyvkar: LLC "Komi republican printing house", 2014. pp. 267-274.
 10. Doroshenko S.V., Nigmetov K.K. Otsenka strategiy i programm kak napravleniye mo-dernizatsii gosudarstvennogo upravleniya: opyt Respubliki Kazakhstan [Evaluation of strategies and programs as a direction of modernization of public administration: the experience of the Republic of Kazakhstan ]// Sb. Works of the XIV International Scientific Conference "Modernization of Russia: Key Problems and Solutions", Moscow, 2014. (In Russ) Available at: http://www.rkpr.inion.ru/inion/items.html?category=100002649 (accessed: 18.07.2018).
 11. Doroshenko S.V., Nozhenko D.YU., Solomatin YA.I. Vnedreniye novykh mekhanizmov op-timizatsii gosudarstvennogo regulirovaniya v rossiyskikh regionakh [The introduction of new mechanisms for the optimization of state regulation in the Russian regions ]// Bulletin of the Chelyabinsk State University. №. 8 (299). pp. 53-56.
 12. Kozel'skiy V.N. K voprosu ob otsenke effektivnosti i rezul'tativnosti gosudar-stvennykh programm v Rossii [On the issue of assessing the effectiveness and effectiveness of state programs in Russia] / / Power. №7. pp 19-22.
 13. Kolesnichenko E.A., Smol'yaninova E.G. Strategiya razvitiya predprinimatel'-stva na regional'nom urovne: tendentsii realizatsii [Strategy of entrepreneurship development at the regional level: implementation trends] // Socio-economic phenomena and processes. 2011. №5-6. pp. 122-126.
 14. Kulakov D.N., Musin D.S. Podkhody k otsenke effektivnosti byudzhetnykh raskhodov na realizatsiyu gosudarstvennykh programm [Approaches to assessing the effectiveness of budget expenditures for the implementation of state programs] // Finances. 2015. №10. pp.14-20.
 15. Matveyev A.V., Sumskaya T.V. Region kak ob"yekt i kak sub"yekt politicheskogo prostranstva vlasti [Region as an object and as a subject of the political space of power] // Vestnik NSU: Socio-economic sciences. 2000. Volume 1. Issue 1. pp. 127-141.
 16. Medkov A.D. Formirovaniye mekhanizma strategicheskogo upravleniya malym i srednim predprinimatel'stvom na regional'nom urovne [Formation of the mechanism of strategic management of small and medium-sized enterprises at the regional level] // Journal of Russian Entrepreneurship. No. 13 (259). pp. 145-154.
 17. Myuller V.K. Bol'shoy anglo-russkiy i russko-angliyskiy slovar' [A large English-Russian and Russian-English dictionary]. Moscow: Eksmo, 2009. - 1008 p.
 18. Nikolayev M., Makhotayeva M. Obobshcheniye opyta planirovaniya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya v sub"yektakh RF [Generalization of the experience of planning socio-economic development in the subjects of the Russian Federation] // Issues of economics.2002. № 5. pp. 51-64.
 19. Narynbayeva A.S., Kaydarova S.Ye., Baybasheva G.K. Rol' malogo i srednego predprinimatel'stva v obespechenii ekonomicheskogo rosta [The role of small and medium-sized businesses in ensuring economic growth] // Bulletin of the International University of Kyrgyzstan. 2015. No. 1 (27). pp. 85-88.
 20. Postanovleniye Pravitel'stva RF ot 15 aprelya 2014 g. N 298 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoy programmy Rossiyskoy Federatsii «Sodeystviye zanyatosti naseleniya» [Decree of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 No. 298 "On approval of the state program of the Russian Federation" Assistance to employment of the population "]. (In Russ) Available at: http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/07 (accessed: 18.07.2018).
 21. Prikaz Ministerstva regional'nogo razvitiya RF ot 27 fevralya 2007 g. № 4 «Ob utverzhdenii Trebovaniy k strategii sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya sub"yekta Rossiy-skoy Federatsii» [Order of the Ministry of Regional Development of the Russian Federation No. 4 of 27 February 2007 "On Approving the Requirements for a Strategy for the Socio-Economic Development of a Subject of the Russian Federation"]. (In Russ) Available at: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=390023#05802809159935636 (accessed: 18.07.2018).
 22. Rekomendatsii po itogam internet-obsuzhdeniya na temu «Razvitiye sistemy stra-tegicheskogo planirovaniya na federal'nom, regional'nom i mestnom urovnyakh: sostoyaniye, problemy i zadachi» (Utverzhdeny resheniyem Komiteta po federativnomu ustroystvu, regio-nal'noy politike, mestnomu samoupravleniyu i delam Severa (protokol № 24 ot 22.01.2013 g.)) [Recommendations on the results of the Internet discussion on "The development of strategic planning at the federal, regional and local levels: the state, problems and tasks" (Approved by the decision of the Committee on the federal structure, regional policy, local government and the affairs of the North (Protocol No. 24 of 22 January 2013))]. (In Russ) Available at: http://region.council.gov.ru/activity/other_activities/29981 (accessed: 18.07.2018).
 23. Slovar' [Dictionary]. (In Russ) Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychology/673/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (accessed: 18.07.2018).
 24. Sovershenstvovaniye mekhanizma gosudarstvennoy podderzhki sub"yektov malogo i srednego predprinimatel'stva: monografiya [Improving the mechanism of state support for small and medium-sized businesses: monograph] / Under the general. ed. V.V. Aleshchenko, V.V. Karpova. Omsk: Omsk Scientific Bulletin, 2015. 188 p.
 25. Strategiya razvitiya malogo i srednego predprinimatel'stva na period do 2030 goda [Strategy for the development of small and medium-sized businesses for the period until 2030]. (In Russ). Available at: http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/17746.html (accessed: 18.07.2018).
 26. Strategiya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Arkhangel'skoy oblasti do 2030 goda [Strategy of socio-economic development of the Arkhangelsk region until 2030]. (In Russ) Available at: https://strategyrf.ru/29/documents (accessed: 18.07.2018).
 27. Trushkova Ye.A., Voronina L.V. Realizatsiya programmno-tselevogo podkhoda k razvitiyu malogo i srednego predprinimatel'stva v arkhangel'skoy oblasti [Implementation of a program-targeted approach to the development of small and medium-sized businesses in the Arkhangelsk region] // "Modeling scenarios for sustainable development of northern regions of Russia in modern conditions": a collection of articles of an international scientific and practical conference. P. 251-259/
 28. Tyutyunnik I.G. Sovershenstvovaniye gosudarstvennykh programm kak osnovnogo instrumenta povysheniya effektivnosti byudzhetnykh raskhodov [Perfection of state programs as the main tool for increasing the efficiency of budget expenditures] // Economic Strategies. №5. pp.154-159.
 29. Federal'nyy zakon ot 28 iyunya 2014 g. N 172-FZ "O strategicheskom planirova-nii v Rossiyskoy Federatsii" [Federal Law of June 28, 2014 N 172-FZ "On Strategic Planning in the Russian Federation"]. (In Russ) Available at: http://base.garant.ru/70684666/ (accessed: 18.07.2018).
 30. Ekonomicheskiy potentsial naseleniya v kontekste regional'nogo razvitiya: sotsiokul'turnyy aspekt: kol. monogr. [Economic potential of the population in the context of regional development: socio-cultural aspect: monograph] / A. G. Shelomentsev, O. A. Kozlova, S. V. Doroshenko, A. I. Kuzmin, M. N. Makarova, E. A. Trushkova, etc. Ekaterinburg: Institute of Economics UB RAS, 2017. 194 p.
 31. Doingbusiness. URL: http://russian.doingbusiness.org/, http://gsom.spbu.ru/gsom/centers/eship/projects/gem/ (дата обращения: 18.07.2018).
 32. Kuhlman S. Performance Measurement and Performance Comparison in German Local Governments. P. 34–46.

For citation: Trushkova E. A. To the question of evaluation of the effectiveness of program mechanisms for the development of small and medium-sized entrepreneurship // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 3. P. 98-111.