Issue №1, 2019

LOGIN      REGISTER

          

Integrated trade policy on the market of products personalized power supply

V. D. Malygina, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky (Donetsk)

K. A. Antoshina, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky (Donetsk)

Full article 

DOI: 10.34130/2070-4992-2019-1-92-103

P. 92–103.

The article addresses issues related to the empirical basis and theoretical foundations of an integrated trade policy; the features of the formation of a personalized nutrition market in the context of an integrated trade policy are determined. The basic concept is to ensure the production and consumption of personalized food products as the basis of an integrated trade policy. In addition, the monitoring of the food market was carried out in order to establish a segment of personalized food products, their production and trade range was analyzed; the assessment of production and technological and economic prerequisites for the development of the personalized nutrition market and the possibility of its expansion have been carried out. It also substantiates the principles of trade policy and scientific and methodological approaches to the process of establishing an integrated trade policy and developed a conceptual model of an integrated trade policy in the market for personalized food products. The theoretical and methodological basis of the research was the scientific works of domestic and foreign scientists on the problems of integrated trade policy in the market of personalized food products. In the process of solving research problems, various methods of analyzing the external environment, a household scan-panel, segmentation, a survey method, a comprehensive analysis, an expert method, product group identification, technology development analysis, a system analysis and planning method and price levels were used taking into account pricing policy methodologies, forecasting development. At various stages of the study, general scientific methods were used – the dialectical method, scientific abstraction. The theoretical and practical significance of the work lies in the fact that the results of the study are brought to the guidelines and practical developments that can be used to establish an integrated trade policy in the food market, in particular in the market for personalized food products. Separate provisions can be applied in the development of an integrated trade policy of regions and cities.

Keywords: trade policy, integrated trade policy, integrated food policy, personalized nutrition, concept, model, assortment, production, consumption.

References

 1. Babin E. P., Isachenko T. M. Vneshneekonomicheskaya politika: ucheb. posobiye [Foreign economic policy: tutorial]. Moscow, Ekonomika, 2006, 463 p. (In Russian).
 2. Baranovskiy V. G., Bogaturov A. D. Sovremennyye global'nyye problem [Modern global problems]. Moscow, Aspekt Press, 2010, 350 p. (In Russian).
 3. Belopol'skaya T. V., Kirilishen Ya. V., Plakhotnik E. A. Innovatsionnyye mekhanizmy formirovaniya promyshlennoy politiki Ukrainy [Innovative mechanisms for the formation of industrial policy of Ukraine]. Dniprodzerzhynsk: Dniprovsky State Technical University Press, 2013, 412 p. (In Russian).
 4. Belopol'skaya T. V. Napravleniya gosudarstvennogo regulirovaniya strukturnykh transformatsiy v promyshlennosti [Directions of state regulation of structural transformations in industry]. Ekonomika i upravleniye v XXI veke: teoriya, metodologiya, praktika [Economics and Management in the 21st Century: Theory, Methodology, Practice.], 2012, pp. 294–302. (In Russian).
 5. Blagodarnyy A. I., Korshikova I. A., Pluzhnikova E. A. Mezhregional'nyye razlichiya v ekonomicheskom razvitii i ikh otsenka [Interregional differences in economic development and their assessment]. Ekonomíka ta pravo [Economics and Law], 2013, no. 2(36), pp. 118–125. (In Russian).
 6. Blagodarnyy A. I., Korshikova I. A., Pluzhnikova E. A. Vyyavleniye razlichiy v osobennostyakh ekonomicheskogo razvitiya regionov [Identification of differences in the features of economic development of regions]. Vísnik yekonomíchnoí ̈ nauki Ukraí n̈ i [Bulletin of Economic Science of Ukraine], 2014, no. 1(25), pp. 11–15. (In Russian).
 7. Blagodarnyy A. I., Korshikova I. A., Pluzhnikova E. A. Teoreticheskie osnovy zabezpechennya suchasnogo rozvytku regionsv [Theoretical foundations of modern development of regions]. Ekonomíka ta pravo [Economics and Law], 2015, no. 1(40), pp. 36–42. (In Ukrainian).
 8. Zagashvili V. Ekonomicheskiye interesy Rossii v usloviyakh globalizatsii [Russia's economic interests in the context of globalization]. Moscow, Magistr, 2010, 432 p. (In Russian).
 9. Ivanov I. Vneshneekonomicheskiye svyazi v protsesse otechestvennogo vosproizvodstva [Foreign economic relations in the process of domestic reproduction]. Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik [Russian foreign economic bulletin], 2008, no. 8, pp. 25–38. (In Russian).
 10. Malygina V. D. Istoricheskaya proyektsiya i sovremennaya traktovka rynka prodovol'stviya [Historical projection and modern interpretation of the food market]. Solution of a social requirements and objective reality issues in economical and juridical sciences, 2012, pp. 125–127. (In Russian).
 11. Bhagwati J. V zashchitu globalizatsii / per. s angl. V. L. Inozemtseva [In Defense of Globalization. Transl. from English by V.L. Inozemtsev]. Zelenograd, Ladomir, 2005, 406 p. (In Russian).
 12. Helpman E. Zagadka ekonomicheskogo rosta / per. s angl. A. A. Kalinina [The Mystery of Economic Growth. Transl. from English by A. A. Kalinin]. Moscow, Gaidar Institute Press, 2015, 240 p. (In Russian).
 13. Rehfeld, A., Rennings, K., Ziegler, A., 2007. Integrated Product Policy and Environmental Product Innovations. An Empirical Analysis.Ecological Economics, 61: 91-100.
 14. The Concepts of Representation, 2011. The American Political Science Review, pp: 234.
 15. Osterhues, F., Rubik, F., Scholl, G., 1996. Product Policy in Europe. New Environmental Perspectives, pp: 306.
 16. Malygina V. D., Antoshina K. A. Metod formirovaniya dorozhnykh kart pri razrabotke kontseptual'noy modeli integrirovannoy torgovoy politiki [Method of forming road maps in the development of a conceptual model of an integrated trade policy]. Marketing-daydzhest: sb. tez. nauch. dokl. : materialy nauch.-prakt internet-konf. prepodavateley, aspirantov, studentov, 29.11.2017 g. [Marketing digest: collection of theses of scientific reports: materials of scientific-practical Internet-conference of teachers, graduate students, students, 11.29.2017]. Donetsk: GO VPO «DonNUET», 2017, pp. 33–36. (In Russian).
 17. Korotkova T. L., Bolormaa B. Formirovaniye strategii sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya raspredelitel'noy seti potrebitel'skikh tovarov [Formation of the strategy of socio-economic development of the distribution network of consumer goods]. Upravlencheskoye konsul'tirovaniye [Management Consulting], 2018, no. 5(113), pp. 86–101. (In Russian).

For citation: Malygina V. D., Antoshina K. A. Integrated trade policy on the market of products personalized power supply. Corporate Governance and Innovative Economic Development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University, 2019, no. 1, pp. 92–103. DOI: 10.34130/2070-4992-2019-1-92-103 (In Russian).