Issue №1, 2017

LOGIN      REGISTER

          

Suggestions for optimizing the composition of the Russian Arctic in the European part of the country

 

M. A. Zhukov, Autonomous Non-Commercial Organization «Scientific and Coordination Center for Problems of the North, Arctic and Life of Small Peoples of the North (Moscow, Russia)

V. N. Krainov, Autonomous Non-Commercial Organization «Scientific and Coordination Center for Problems of the North, Arctic and Life of Small Peoples of the North (Moscow, Russia)

V. M. Telesnina, Moscow Lomonosov State University  (Moscow, Russia)

Full article 

The Criteria for optimization of the Russian Arctic are presented and proposals for the integration of the Russian Arctic is a series of municipalities of the Arkhangelsk region and Karelia and Komi republics are justified.

Keywords: Arctic zone structure, criteria, natural factors, Arctic specificity, natural and economic systems

References

  1. Vasilyev V.V., Selin V.S., Zhukov M.A., Krenke A.N., Zolotokrylin A.N., Vinogradova V.V. Rayonirovaniye territorii Rossii po kriteriyu diskomfortnosti zhizni naseleniya [Zoning of Russia territory by criteria of population life discomfort), In: Sever kak obyekt kompleksnykh regionalnykh issledovaniy] The North as object of complex regional investigations, Syktyvkar,   pp. 177-187.
  2. Zhukov M.A. Arkticheskaya zona Rossiyskoy Federatsii – problemy prostranstvennoy identifikatsii [Arctic zone of Russian Federation – the problems of space identification]// NEP XXI vek. Nauka. ekonomikaProizvodstvo, 2006, no. 2, pp. 23-26.
  3. Zhukov M.A. Materialy k opredeleniyu kriteriyev vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [Materials for definition of Arctic zone criteria for Russian federation]//Аvailable at: http://www.arctic-today.ruhttp://www.arcticregion.ru (accessed: 08.02.2017).
  4. Zhukov M.A. Metodologicheskiye i metodicheskiye problemy vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [Mthodological problems of Arctic zone separation in Russian Federation]//Arktika XXI vek, 2014, no.1(2), pp. 4-20.
  5. Zhukov M.A., Krajnov V.N., Telesnina V.M. Problemy sovershenstvovanija sostava Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii [The problems of improvement in Russian Federation Arctic zone structure]// Bulletin of the research center of corporate law, management and venture capital of Syktyvkar State University, no. 4, pp. 80-89. (In Russ.). Аvailable at:  http://vestnik-ku.ru/images/articles/2016/4/8.pdf (accessed: 02.02.2017).
  6. Zhukov M.A., Vasilyev V.V., Kraynov V.A. Rayonirovaniye territorii Rossiyskoy Federatsii po diskomfortnosti zhiznedeyatelnosti naseleniya s vydeleniyem geograficheskoy granitsy Severa [Zoning territory of Russian Federation by discomfort of population’s activity with definition of North geographical border], Konferentsiya «Rayonirovaniye v sovremennoy ekonomicheskoy, sotsialnoy i politicheskoy geografii: potentsial, teoriya, metody, praktika» (Conference), Rostov-na-Donu, 23 – 26 September, 2004.
  7. Zhukov M.A., Filippov V.V., Kadashova N.A., Kraynov V.N., Telesnina V.M. Analiz praktiki ispolzovaniya kriteriyev vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [Analyzing the practice of separation criteria using for Russian Federation Arctic zone]// Nauka i obrazovaniye, 2016. no.1,  52-60. 
  1. Zhukov M.A., Filippov V.V., Kadashova N.A., Kraynov V.N., Telesnina V.M. Kriterii vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii i algoritm ikh ispolzovaniya [Criteria of separating Russan federation Arctic zone and algorithm of their using] Аvailable at:   http://www.arctic-today.ruhttp://www.arcticregion.ru (accessed: 08.02.2017).
  2. Zhukov M.A., Filippov V.V., Kadashova N.A., Kraynov V.N., Telesnina V.M. Problemy vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii na territorii Respubliki Sakha (Yakutiya) [The problems of separating Russian Federation Arctic zone on the territory of Sakha Republic (Yakutia)]//Nauka i obrazovaniye, no. 2, pp.7-15.
  3. Zolotokrylin A.N.. Krenke A.N. Vinogradova V.V. Rayonirovaniye Rossii po prirodnym usloviyam zhizni naseleniya [Zoning Russia by natural conditions of population activity]. - Moscow: Geos., 2012. 156 pp.

For citation: Zhukov M.A., Krainov V.N., Telesnina V.M. Suggestions for optimizing the composition of the Russian Arctic in the European part of the country // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 1. P. 51-57.