Issue №3, 2017

LOGIN      REGISTER

          

Mechanism for forming the information support of the system of social responsibility of business

 

V. O. Bessarabov, State Organization of Higher Professional Education «Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky» (Donetsk, DPR)

Full article 

The article presents the study of practical aspects of the implementation of the mechanism for creating information support for the system of social responsibility of business. The components of the mechanism of information support for the system of social responsibility of business (organizational, technical and methodical) are proposed. The specifics of the implementation of the organizational component are discussed in detail, namely, several versions of the organizational models of the mechanism for creating information support for the social responsibility of business have been developed. The structure of the corporate standard "Information Support for the System of Social Responsible Business" is recommended, the application of which will make it possible to clearly define the composition, structure and content of information flows, as well as the direction of their movement between the structural subdivisions of the enterprise.

Keywords: Corporate social responsibility, socially responsible activities, system of social responsibility of business information provision of corporate social responsibility, the mechanism of formation of corporate social responsibility.

References

  1.  Bessarabov V.O. Raskhody na sotsial'no otvetstvennuyu deyatel'nost' predpriyatiya: sushchnost' i klassifikatsiya [Expenses for socially responsible activity of the enterprise: essence and classification]. 2016. No.4. pp. 52-58.
  2. Bychkova A.N. Ekonomicheskiy mekhanizm: opredeleniye, klassifikatsiya i primeneniye [Economic mechanism: definition, classification and application]. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Ekonomika». No.4. pp. 37-43.
  3. Zhiglej V.I. Buhgalterskij uchet social'no otvetstvennoj dejatel'nosti subektov hozjajstvovanija: neobhodimost' i orientiry razvitija [Accounting socially responsible business entities: the need for and the development of guidelines]. Zhitomir, ZhDTU Publ., 2010. 495 p.
  4. Domanchuk D.P. Informatsionnoye obespecheniye upravleniya predpriyatiyem: ekonomicheskiy aspekt [Information support of enterprise management: economic aspect]. Regional'naya ekonomika. No.4. pp. 193-195.
  5. Kolot A. M. Sotsial'naya otvetstvennost': teoriya i praktika razvitiy [Social responsibility: theory and practice of development]. Kiev, KNEU, 2012. 501 p.
  6. Petrenko S.N. Bessarabov V.O. Raskrytiye informatsii o sotsial'noy otvetstvennosti v otchotnosti predpriyatiya [Disclosure of information about social responsibility in the reporting of the enterprise]. Journal of Economic Research. «Scientific and Publishing Center INFRA-M». No.4. pp. 101-112.
  7. Petrenko S.N. Bessarabov V.O. K voprosu o sushchnosti teorii steykkholderov v usloviyakh sotsial'noy otvetstvennosti biznesa [On the issue of the essence of stakeholder theory in the context of social responsibility of business]. Yevropeyskiy zhurnal sotsial'nykh nauk. No. 6. pp. 46-53.
  8. Petrenko S.N. Simenko I.V. Kontrolʹno-analitychnyy mekhanizm v upravlinni biznesom pidpryyemstva: monohrafiya [Control and analytical business management mechanism in the enterprise: monograph]. Donetsk, DonNUET Publ., 2011. 232 p.
  9. Piddubna L.I. Konkurentospromozhnistʹ ekonomichnykh system: teoriya, mekhanizm rehulyuvannya upravlinnya [The competitiveness of economic systems: theory, mechanism of regulation of management]. Kharkov, «INZHEK» Publ., 2007. 368 p.
  10. Ushakov D.N. Tolkovyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka [Explanatory Dictionary of the modern Russian language]. Moscow: Adelant Publ., 2013. 800 p.

For citation: Bessarabov V. O. Mechanism for forming the information support of the system of social responsibility of business // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3. P. 12-20.